Get Adobe Flash player

Stručná charakteristika školy:

Obchodná akadémia je stredná odborná škola s dĺžkou trvania štúdia 4 roky. Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá 9. ročníkov základných škôl. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická a praktická časť odborných predmetov.

Úspešní absolventi štúdia obdržia po ukončení štúdia tieto dokumenty:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Dodatok k vysvedčeniu o MS

Vysvedčenie o štátnej skúške z písania na pc a korešpondencie

Doložka k vysvedčeniu o absolvovaní predmetu Cvičná firma

Certifikát OLYMP, mzdy a personalistika

Certifikát OMEGA, podvojné učtovníctvo

Certifikát o absolvovaní súžaže EÚ - Euroscola

Certifikát o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí (Malta)

Certifikát o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí (Veľká Británia)

Europass - dodatok k vysvedčeniu o odbornej štáži v zahraničí (Malta)

Europass - dodatok k vysvedčeniu o odbornej štáži v zahraničí (Veľká Británia)

 

Obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe.

 

Obchodná akadémia integruje všeobecné a odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možnosti školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka.

 

Absolvent študijného odboru má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky mysliaci, v príbuzných odboroch činnosti byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma aj v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru, používať racionálne metódy práce ekonóma, realizovať podnikateľské zámery, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.Informácie o štúdiu


Požiadavky na prijatie žiaka do študijného odboru a nároky na prijatého žiaka:

Pre štúdium v tomto študijnom odbore je potrebné, aby žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy, úspešne absolvoval MONITOR. Podrobnejšie informácie budú aktualizované na našej webovej stránke www.oalc.sk.
Počas štúdia sú na žiaka kladené požiadavky na zvládnutie učiva všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov.

  

Celková charakteristika absolventa

 

- absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska;

 

- po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch;

 

- typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím);


- absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Možnosti zamestnania sa, možnosti ďalšieho štúdia:

Získané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom školy uplatniť ich odbornú kvalifikáciu v rôznych oblastiach ekonomiky. Absolventi školy sa môžu uplatniť vo funkcii ekonóma, účtovníka, manažéra, sekretárky (asistenta/asistentky), obchodného zástupcu, súkromného podnikateľa, pracovníka ktoréhokoľvek peňažného ústavu, bezpečne vládnuceho nad písacím strojom, počítačom a nad ostatnou kancelárskou technikou, ktorú absolvent našej školy bude v praxi nevyhnutne využívať.

 

Veľkou devízou absolventov je aj aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov nielen v praxi, ale aj pokračovanie v ich ďalšom štúdiu na vysokej škole. Naši absolventi majú možnosť zvyšovať svoju kvalifikáciu pokračovaním ďalšieho štúdia na univerzite najmä v oblasti ekonómie. Možnosť voľby cvičení z matematiky a konverzácie cudzieho jazyka ako voliteľných predmetov dávajú vysoké predpoklady úspešne absolvovať prijímacie skúšky na univerzitu. Konverzácie na našej škole vyučujú zahraniční lektori.

 

Naši absolventi sa uplatňujú v štátnej i verejnej správe (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, mestské a obecné úrady, úrady práce a pod.), v bankových inštitúciách a komerčných poisťovniach (VÚB, Dexia banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Allianz a pod.), v súkromných firmách (Orange Slovensko, CBA, BILLA), ale aj ako samostatní podnikatelia. Naši absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky aj na vysokých školách nielen ekonomického, ale aj iného zamerania.

 

Podmienky štúdia – vybavenie školy:

 

 

Vybavenie školy technikou je na veľmi dobrej úrovni. Žiaci majú k dispozícii 10 odborných učební kompletne vybavených počítačmi. Sú to:

- 2 učebne informatiky, ktoré sú kompletne napojené na vysoko rýchlostný internet,

- učebňa ekonomických cvičení vybavená ekonomických softwarom a pripojením na internet,

- učebňa administratívy a korešpondencie,

- učebňa cvičná firma, ktorá simuluje prácu v kancelárii,

- jazykové laboratórium vybavené softwarom na vyučovanie nemeckého a anglického jazyka.

- 4 jazykové učebne a 12 klasických tried, z toho jedna vybavená interaktívnou tabuľou.

 

Škola má k dispozícii veľkú telocvičňu, posilňovňu, ihrisko a tenisové kurty. Okrem tohto je pre žiakov našej školy k dispozícii školská knižnica, v ktorej si môžu zapožičať literatúru rôznych žánrov.

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner